SlovakiaTech SlovakiaTech

Spíkri a moderátoriSlovakiaTech

SlovakiaTech Nils Müller

Nils Müller

TRENDONE

„Nils žije v budúcnosti, ale dnes je tu s nami.“ Nils je futurista, vizionár, zakladateľ a CEO TRENDONE, jednej z popredných spoločností na trhu výskumu trendov a inovácií, a zakladateľ siete LaFutura – Global Trend Network. Témy, ktorými sa Nils zaoberá, sú predovšetkým Smart Industry, digitálna transformácia, umelá inteligencia & roboti, outernet, technológia & transhumanizmus a IoT. Asi najpopulárnejšia je jeho prezentácia „Time Travel 2028“.

Viac o Nilsovi: https://www.trendone.com/en/company/keynote-speaker/nils-mueller.html
SlovakiaTech Radoslav Danilák

Radoslav Danilák

TACHYUM

Radoslav „Rado“ Danilák má viac ako 25 rokov skúseností v sektore polovodičov a vlastní viac ako 100 patentov. V roku 2016 založil spoločnosť Tachyum, ktorej cieľom je zlepšiť výkonnosť a signifikantne znížiť energetickú spotrebu čipov určených primárne pre datacentrá a superpočítače. Rado bol taktiež zakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Skyera. Ako generálny riaditeľ Skyery Rado v roku 2013 vyhral prestížne ocenenie Gold Tech Awards Circle for Emerging Company Executive roka. Rado bol taktiež spoluzakladateľom a CTO spoločnosti SandForce, ktorú v roku 2011 odkúpila spoločnosť LSI za 377 miliónov $. V rámci tejto spoločnosti Rado umožnil vznik novej generácie úložných diskov v notebookoch (SSD). Medzi ďalšie Radove vynálezy patrí napríklad čip pre hernú konzolu PlayStation 2 navrhnutý pre spoločnosť Toshiba či čip Fermi pre vtedajší najvýkonnejší superpočítač na svete Tianhe-1. Dr. Danilák je pôvodom z Košíc, no už viac ako 20 rokov pracuje v Spojených štátoch. Pôsobí ako poradca v Inovačnej rade vlády Slovenskej republiky, je členom Poradného panelu pre technické výpočty spoločnosti IDC, ako aj Forbes rady pre technológie.

Viac o Radovi: http://www.tachyum.com/company.shtml
SlovakiaTech Federico Pistono

Federico Pistono

FUTURISTA

Futurista, výskumník, autor niekoľkých kníh (napr: „Roboti nám vezmú prácu; ale je to v poriadku“), šéf Blockchain Hyperloop Transportation Technologies, prvej nadzvukovej pozemnej dráhy, technologický expert v programe Code:life is digital v najväčšej TV v Taliansku. Je najmladším členom najväčšej a najprestížnejšej talianskej skupiny Angel Investors. Spoluzakladal dva americké a dva talianske startupy, napr. v oblasti e-learningu či wi-fi technológií, bol technologickým konzultantom pre inovácie pre niektoré vlády a spoločnosti skupiny Fortune 500, napríklad Lufthansa alebo Google.

Viac o Fredericovi: http://fede.online/about/
SlovakiaTech Stanislav Kmeť

Stanislav Kmeť

TUKE

Stanislav Kmeť, PhD., je profesorom v Ústave inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Je rektorom Technickej univerzity v Košiciach. Jeho profesionálnym zázemím je teória a navrhovanie oceľových a adaptívnych inteligentných konštrukcií so zameraním
na pravdepodobnostnú analýzu spoľahlivosti a reológiu lanových a tensegrity sústav, sofistikované matematicko-fyzikálne výpočtové metódy, simulácie
a modelovanie nosných systémov. Má skúsenosti s výskumnými a vývojovými projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ (participoval
na 7 projektoch ako Centrum excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných konštrukcií, materiálov a technológií, Univerzitný vedecký park Technicom a ďalších). Je členom redakčných rád šiestich domácich a medzinárodných časopisov, je autorom a spoluautorom 5 kníh,
90 vedeckých a odborných článkov v časopisoch vrátane CC, viac ako 230 vedeckých a odborných článkov v konferenčných zborníkoch, prednášal
v 28 krajinách sveta. Podieľal sa na 36 realizovaných projektoch
a 50 expertíznych správach a posudkoch pre priemysel.

SlovakiaTech Robert Redhammer

Robert Redhammer

STU

Profesor Robert Redhammer je rektorom Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave od roku 2011. Predtým pôsobil vo funkcii prorektora pre vedu
a výskum od roku 2003 a ešte predtým vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky v informatiky STU od roku 1997 pre oblasť vedy, výskumu
a informatiky. Stál za zrodom Univerzitného podnikateľského inkubátora STU, ktorý podporil vznik viac ako 50 inovatívnych podnikov, za vznikom konceptu Univerzitného vedeckého parku Science City STU, rozvoja univerzitných areálov a mnohými univerzitnými projektmi. Pod jeho vedením univerzita prijala Strategický rozvojový plán na roky 2012-2017, ktorého súčasťou je aj rozsiahla revitalizácia infraštruktúry STU a ktorý univerzita postupne naplna. Robert Redhammer bol členom predsedníctva APVV, členom viacerých poradných orgánov ministra, je členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, predsedom Slovenskej vákuovej spoločnosti, Nadácie STU pre rozvoj talentov atď. Bol spoluautorom Státneho programu výskumu a vývoja pre podporu mladých a troch programov Agentúry pre podporu výskumu a vývoja. Prispieval k zostaveniu Akčného plánu SR pre vedu výskum a inovácie národnej Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca
pre štrukturálne fondy EÚ na roky 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií
a ľudských zdrojov, strategického programu „Poznatkami k prosperite“ RIS3 SK pre rok 2014 – 2020 a ďalších dokumentov.

SlovakiaTech Anton Čižmár

Anton Čižmár

TUKE

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. – vyštudoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave, odbor telekomunikácie, v roku 1980. Po krátkom pôsobení v Slovenských telekomunikáciách nastúpil na Technickú univerzitu v Košiciach. V rokoch 1994 až 2000 vykonával funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky a potom v rokoch 2000 až 2007 pôsobil ako prorektor TUKE pre oblasť informatiky. V rokoch 2007 – 2015 bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach. Počas tohto obdobia sa na univerzite implementovali projekty štrukturálnych fondov EÚ v objeme viac ako 100 mil. EUR. Ich výsledkom
je okrem iného aj moderný univerzitný vedecký park Technicom. Ako rektor inicioval založenie v súčasnosti veľmi populárneho Start-up centra, v rámci ktorého bolo podporených niekoľko desiatok start-up firiem. V súčasnosti pôsobí na univerzite ako prorektor pre inovácie a transfer technológií a zároveň je viceprezidentom pre stratégiu v UVP Technicom. Je profesorom v odbore elektronika a telekomunikačná technika a garantom odboru počítačové siete. Bol zodpovedným riešiteľom viac ako 20 EÚ projektov v oblasti informatiky a komunikačných sietí a prvým riaditeľom úspešného združenia Košice IT Valley. Jeho vedeckovýskumná činnosť je orientovaná na oblasť rozpoznávania reči počítačom a digitálnych modulácií pre technológie 5G.

SlovakiaTech Marián Peciar

Marián Peciar

STU

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., je prorektorom Slovenskej technickej univerzity Bratislave (STU). Výskumne a pedagogicky sa venuje konštrukcii a dizajnu tlakových nádob a aparátov pre chemický, petrochemický, potravinársky, farmaceutický a spotrebný priemysel, mechanike trojfázových systémov s partikulárnou tuhou fázou, vývoju netradičných technológií spracovania prášivých materiálov do aglomerovanej formy a špeciálnym technológiám pre spracovanie nebezpečných materiálov a odpadov a pre ochranu životného prostredia v komunálnej aj pracovnej sfére. Je jedným z konateľov spoločnosti STU Scientific s.r.o., kde sa venuje manažmentu prenosu poznatkov do praxe a podpore podnikania. Od roku 2006 je členom Rady pre certifikáciu spoločnosti TÜV SÜV Slovakia.

SlovakiaTech Juraj Sinay

Juraj Sinay

TUKE

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. V rokoch 2000 až 2007 bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach, v rokoch 2003 až 2005 prezidentom Slovenskej rektorskej komisie a v rokoch 2007 až 2015 prorektorom Technickej univerzity v Košiciach pre marketing a vonkajšie vzťahy. V rokoch 2008 až 2010 bol poradcom ministra školstva Slovenskej republiky pre vedu a výskum, v rokoch 2012 až 2014 poradcom štátneho tajomníka na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. V rokoch 2015 až 2018 bol prezidentom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky /ZAP SR/. V súčasnosti je členom jeho výkonného výboru. V oblasti vedy a výskumu sa zaoberá systémami manažmentu rizika technických systémov v systémoch integrovanej bezpečnosti v kontexte Stratégie inteligentného priemyslu. Je autorom a spoluautorom 15 monografií a 35 vedeckých článkov v zahraničných zdrojoch.

SlovakiaTech Martin Morháč

Martin Morháč

SOVA DIGITAL

Martin Morháč absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1982. V rovnakom roku nastúpil na tej istej fakulte ako výskumný pracovník so zameraním na Automatizované systémy riadenia, so špecializáciou na predvýrobné procesy. Od roku 1989 bol vedúcim divízie Automatizácia inžinierskych prác v spoločnosti Inorga Praha, pobočka Bratislava. V roku 1991 bol spoluzakladateľom spoločnosti SOVA s.r.o. Odvtedy pôsobí vo funkcii riaditeľa spoločnosti, dnes pod názvom SOVA Digital a.s. ako predseda predstavenstva. Zároveň sa aktívne zapája do práce Zväzu automobilového priemyslu, kde je viceprezidentom a vedie Komisiu pre výskum
a vývoj. Martin Morháč sa počas celej svojej kariéry venuje inováciám a digitalizácii v priemysle.

SlovakiaTech Marián Boček

Marián Boček

IPM LLP

Marián Boček je spoluzakladateľom a výkonným partnerom investičnej
a poradenskej spoločnosti IPM LLP so sídlom v Londýne a Bratislave.
IPM sa špecializuje na investície do infraštruktúry, rastového kapitálu, private equity a komodít. IPM, v rámci svojej VC divízie IPM Growth, zainvestovala
do ikonických technologických firiem zo Slovenska, ako je GA Drilling, Tachyum, SEC Technologies, Matsuko či AeroMobil. Marián svoje viac než pätnásťročné skúsenosti v oblasti private equity a investičného bankovníctva zbieral
v investičných spoločnostiach InfraMed, Nubuke Investments a International Finance Corporation (patriacej do World Bank Group). Podieľal
sa na transakciách v celkovej hodnote 10 miliárd amerických dolárov v Ázii, Európe, Afrike a Latinskej Amerike. Špecializuje sa na energetiku a unikátne technológie s globálnym potenciálom. Kariéru rozbiehal
v M&A tíme investičnej banky Lehman Brothers (súčasná Barclays Capital)
v New Yorku. Je absolventom University of Cambridge, kde príležitostne prednáša o investíciách do obnoviteľných zdrojov a clean-tech investíciách.

SlovakiaTech Ján Petrovič

Ján Petrovič

MH SR

Po ukončení štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, Baníckej fakulte, začal svoju profesionálnu kariéru v banskej spoločnosti Baňa Dolina, a.s., vo Veľkom Krtíši. Od roku 1995 pôsobí na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky na viacerých pozíciách. V roku 2004 sa stal riaditeľom oddelenia energetickej politiky a od roku 2007 vykonáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie energetiky. V tomto postavení je zodpovedný za tvorbu štátnej politiky v oblasti energetiky a surovín, energetickej a ťažobnej legislatívy, medzinárodných vzťahov v oblasti energetiky (EÚ, IEA, EK, ECT). Zodpovedný je tiež za výkon štátnej správy, ktorý je určený legislatívnym rámcom v energetickom sektore (vrátane jadrovej energetiky), obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, plynárenskom priemysle, sektore tepelnej energetiky, ropnom priemysle a baníctve.

SlovakiaTech Radoslav Štompf

Radoslav Štompf

FUERGY

Radoslav Štompf má viac ako 20-ročné skúsenosti s vývojom kontrolných a optimalizovaných systémov v energetickom priemysle. Pôvodne pracoval ako Senior Application Consultant v spoločnosti IPESOFT, ktorá má vedúce postavenie medzi poskytovateľmi komplexných IT riešení pre spoločnosti v oblasti energetiky a priemyslu v rámci strednej Európy. V roku 2014 spoluzakladal spoločnosť SMARTEN, ktorá zabezpečuje služby energetickej optimalizácie pre veľkých zákazníkov, v pokrytí vyše milióna EUR ročne. Radoslav teraz vkladá svoje profesionálne skúsenosti do vytvárania základov pre budúci trh v rámci Fuergy.

SlovakiaTech František Jakab

František Jakab

TECHNICOM

Doc. Ing. František Jakab, PhD., je riaditeľom Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pri Technickej univerzite v Košiciach, vysokoškolský pedagóg na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, kde založil uznávané Laboratórium počítačových sietí (www.cnl.sk, 1997), ktoré dodnes vedie. Koordinoval významné vzdelávacie iniciatívy a projekty prepojené na prax, ako napr. národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v SR, projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie. Koordinoval vývoj experimentálnych priekopníckych riešení videkonferenčnej komunikácie na báze ATM technológie (1998) – prvý experimentálny prenos živého TV vysielania v strednej Európe (Markíza), viedol pilotné experimentálne implementácie VoIP – pilotnú implementáciu ENUM (ocenenú ako „Pilotný projekt roka 2003“), ale taktiež aj projekt „IP Telefónia pre akademickú sféru v SR“ (Projekt roka 2005, Valencia, Španielsko). Podieľal sa na koordinácii budovania Národnej teleprezentačnej infraštruktúry v SR – http://www.nti.sk. Je iniciátorom a projektovým manažérom úspešného projektu testovania IT zručnosti v SR – IT FITNESS TEST (od roku 2010). Stojí za úspechom globálnej vzdelávacej iniciatívy Sieťových akadémií Cisco v SR – koordinoval vybudovanie siete viac ako 70 stredných a vysokých škôl, prostredníctvom ktorej bolo vzdelaných doposiaľ viac ako 35 000 študentov v SR. V roku 2006 získal významné ocenenie „IT osobnosť roka“ v SR a v roku 2010 výročnú cenu Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR.

SlovakiaTech Tomáš Peťovský

Tomáš Peťovský

UBER

Tomáš Peťovský (33) je generálnym riaditeľom spoločnosti Uber pre Českú a Slovenskú republiku. Pred Uberom pôsobil 6 rokov v spoločnosti Google v Dubline a Bratislave. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Prahe a absolvoval MBA na univerzite INSEAD vo Francúzsku a v Singapure.

SlovakiaTech Ervin Lumnitzer

Ervin Lumnitzer

TUKE

Prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., pôsobí ako prorektor na Technickej univerzite v Košiciach. Je profesorom a garantom prvého a druhého stupňa študijného programu „Manažment technického a environmentálneho rizika v strojárstve“. Oblasti výskumu profesora Lumnitzera sú napríklad: výskum a vývoj v oblasti životného prostredia, kvality životného prostredia, akustika a vibrácie, elektromagnetické polia, vizualizácia zvukových polí, znižovanie negatívnych dosahov na životné prostredie.

SlovakiaTech Milan Kuruc

Milan Kuruc

PRACUJÚCA CHUDOBA

Ing. Milan Kuruc je občiansky aktivista, bloger a komentátor. Venuje
sa postaveniu zamestnancov v slovenskej spoločnosti a ich ohodnoteniu. Svoju činnosť začal blogovaním, pričom jeho úvodný článok na tému ohodnotenia slovenských zamestnancov s názvom „MZDA“ dosiahol štvrtú najvyššiu čítanosť v histórii blogov denníka SME s počtom čitateľov vyše 380-tisíc. V roku 2016 založil občianske združenie Pracujúca chudoba, čím inštitucionalizoval túto činnosť, a podarilo sa mu tak výrazne zviditeľniť tému nízkych miezd
na Slovensku. Z posledných úspechov možno spomenúť jeho nesporný vplyv na zmenu v legislatíve známu pod označením „Povinné zverejňovanie miezd
v pracovných inzerátoch“.

SlovakiaTech Norbert Brath

Norbert Brath

SPINEA

Na expanziu prešovskej technologickej firmy SPINEA, s.r.o., dohliada z pozície výkonného riaditeľa skúsený manažér Norbert Brath, ktorého príbeh v mnohom pripomína kariérny success story. Po absolvovaní štúdia na Mechanizačnej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre nastúpil v roku 2000
do slovenského závodu nadnárodného koncernu Embraco, ktorý sa zaoberá výrobou kompresorov. Jeho prvým pracoviskom bol útvar logistiky a plánovania výroby, odkiaľ v roku 2002 prešiel na oddelenie kvality. O päť rokov neskôr
sa vo firme stal šéfom vývoja pre Slovensko, pričom pol roka strávil priamo v brazílskej centrále nadnárodnej korporácie. V roku 2010 nastúpil na čelo tuzemskej fabriky, ktorú viedol až do roku 2016, keď sa stal vedúcim globálneho vývoja. Novú kariérnu kapitolu začal písať vo februári 2018, keď nastúpil
na pozíciu výkonného riaditeľa technologickej firmy SPINEA, s.r.o.

SlovakiaTech Andrej Hutta

Andrej Hutta

NEWPORT GROUP

Andrej Hutta, vzdelaním špecialista na manažment ľudských zdrojov. Počas
12-ročného pôsobenia v oblasti vzdelávania nadobudol rozsiahle skúsenosti
a stojí za množstvom úspešných projektov. Za jeden z hlavných môžeme považovať okrem iného aj vznik duálnej akadémie. V súčasnosti pôsobí
ako predseda rady zamestnávateľov pre rozvoj systému duálneho vzdelávania
a člen Prezídia asociácie Zamestnávateľských zväzov a združení. Je členom mnohých pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú znalosťami a zručnosťami, ktoré by mala mať pracovná sila budúcnosti v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou.

SlovakiaTech Daniel Gerbery

Daniel Gerbery

FF UK

Daniel Gerbery prednáša na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a venuje sa sociálnemu aplikovanému výskumu v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Zaoberá sa analýzami sociálnych nerovností, procesov sociálneho vylúčenia a marginalizácie, ekonomickou sociológiou a sociológiou práce. Pôsobí ako národný expert vo viacerých európskych medzinárodných výskumných sieťach. Aktuálne sa venuje otázkam sociálnej mobility a zmenám na trhu práce.

SlovakiaTech Zuzana Nehajová

Zuzana Nehajová

EY

Zuzana vedie InnovEYtion Hub, regionálne inovačné centrum so sídlom v Prahe. V rámci InnovEYtion Hub sa Zuzana sústredí predovšetkým na inovácie
s pridanou hodnotou, nové technológie, koncepty inteligentných miest, financovanie R&D&I projektov a digitálnu transformáciu. Pred nástupom do EY zastávala funkciu generálnej riaditeľky pre inovácie, digitálnu ekonomiku
a podnikateľské prostredie Ministerstva hospodárstva SR, kde okrem iného viedla vypracovanie stratégie inteligentného priemyslu pre Slovensko (vrátane opatrení v oblasti financovania inovácií, prístupu k technológiám, lepšej regulácie atď.) a vytvorení platforiem pre mobilitu, inteligentnú energiu
a robotiku. Zuzana taktiež spolupracuje s nadáciami Pontis a Sapie, kde je členom výkonnej rady, na projekte „This is 21 – Priprav sa na 21. storočie“, ktorý podporuje študentov pri rozvoji zručností potrebných v dynamickej súčasnosti.

SlovakiaTech Daniel Giebel

Daniel Giebel

T-SYSTEMS

Daniel svoju profesionálnu kariéru spája od roku 2001 s T-Systems pôsobením na rôznych pozíciách zameraných na refinancovanie služieb, zmenu portfólia, konštrukčné riešenia (solution design). Viedol tím odborníkov zameraných
na tvorbu technologických riešení pre globálnych klientov v oblasti služieb koncového používateľa. Je zodpovedný za budovanie produktového portfólia koncovým zákazníkom, reštrukturalizáciu či iniciovanie vzdelávania a školení
pre oblasť predaja a marketingu. V roku 2011 z Nemecka odišiel do Veľkej Británie, kde nastúpil na post viceprezidenta produkcie, neskôr viceprezidenta služieb pre britských zákazníkov. V roku 2016 prijal výzvu stať sa generálnym riaditeľom štvortisícovej spoločnosti T-Systems Slovakia so sídlom v Košiciach, poskytujúcej nepretržité informačno-komunikačné služby viac ako sedemsto zákazníkom po celom svete. Vďaka našim službám môže napríklad spoločnosť Shell ťažiť ropu, Heineken vyrábať pivo či väčšina automobiliek v Európe dostávať súčiastky na výrobu v pravidelných intervaloch a načas.

SlovakiaTech Peter Fischer

Peter Fischer

T-SYSTEMS

Peter je členom T-Systems Slovakia s. r. o. od júna 2018. Počas svojej kariéry pôsobil na rozličných pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Pred nástupom do T–Systems Slovakia pracoval pre dodávateľa automobilov, kde viedol globálny obchod a ľudské zdroje v 72 pobočkách v Európe a Južnej Afrike. Pôsobil v Nemecku, kde sa prostredníctvom podnikových stratégií v oblasti HR spolupodieľal na zakladaní nových organizácií a výrobných závodov.

SlovakiaTech Miriam Letašiová

Miriam Letašiová

MH SR

Miriam Letašiová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor finančná sústava a peňažníctvo. Nadobudnuté vedomosti zúročila vo vlastných spoločnostiach LAURES & PEMIR, s.r.o., a ART BUSINESS, s.r.o. Vzdelanie
si rozšírila aj na UMB v Banskej Bystrici, v odbore politológia. V Eximbanke pracovala v rokoch 2012 – 2016 ako hlavná riaditeľka. Od roku 2012
je prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií
na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Zastrešuje agendu lepšej regulácie, balíčkov opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, inteligentného priemyslu, inteligentných miest a proexportných nástrojov.

SlovakiaTech Mário Lelovský

Mário Lelovský

DIGITÁLNA KOALÍCIA, ITAS

Vyštudoval kybernetiku a riadiacu techniku na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave. Po revolúcii založil a dve desaťročia viedol firmu BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v ČR. Dnes podniká najmä v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie a samotnú komplexnú realizáciu technických zariadení budov – od energetických technológií cez inteligentné elektroinštalácie až po audiovizuálne systémy. Je autorom a investorom projektu 1. Demonštračný inteligentný nízkoenergetický dom – iDOM. Je autorom viacerých článkov v odborných časopisoch v SR a ČR s tematikou: Inteligentné domy a objekty, ich projektovanie a realizácia; Moderné riadiace systémy a ich integrácia v nízkoenergetických domoch; Obnoviteľné zdroje energií a ich použitie v modernej výstavbe.
Od roku 2014 pôsobí vo funkciách prezidenta a 1. viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálneho podnikania a rozvoja digitálnych zručností. V roku 2017 bol zvolený za predsedu výkonného výboru Digitálnej koalície Slovenskej republiky. V roku 2018 bol zvolený do funkcie
1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.

SlovakiaTech Piotr Pluta

Piotr Pluta

CISCO EUROPE

Piotr začal svoju kariéru v spoločnosti Cisco pred trinástimi rokmi pripojením
sa k európskemu vedúcemu tímu v regióne strednej a východnej Európy, ktorý bol vytvorený na urýchlenie rastu podnikania. Od roku 2012 vedie spoločnosť Cisco Corporate Affairs pre Európu, Stredný východ a Afriku so zodpovednosťou
za programy Cisco Corporate Social Responsibility. Piotr je členom správnej rady asociácie E-Skills a akadémie Cube gGmbH, mimovládnej organizácie založenej spoločnosťou Cisco. Poslaním akadémie Cube je podpora vzdelávania v oblasti IKT a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. V rokoch 2008 až 2012 bol Piotr
vo vedení v oblasti verejného sektora „Business Development Practice“ pre strednú Európu, rozvíjajúce sa trhy, EMEA a v globálnom verejnom sektore. Rozvoj podnikania, marketing, štátna informatizácia, rozvoj elektronickej spoločnosti, transformácia zdravotníctva a vzdelávanie sú hlavnými oblasťami Piotrovej kompetencie a skúseností. Viedol obchodnú organizáciu spoločnosti Cisco a úzko spolupracoval s vládami Litvy, Lotyšska a Estónska počas svojej funkcie generálneho manažéra spoločnosti Cisco v pobaltských štátoch
v rokoch 2005 – 2008. V prvých rokoch v spoločnosti Cisco, ako člen manažérskeho tímu v CEE, prispel k vybudovaniu vedúceho tímu a navrhovaniu a implementácii modelu organizácie. Na začiatku svojej kariéry pracoval napríklad vo Ford Motor Company, Coca-Cola a Eli Lilly. Študoval
na Harvardovej univerzite, Stanfordovej univerzite a získal lekársky diplom
na univerzite v Poľsku.


 


 

SlovakiaTech Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik

SIS

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998 – 2002 ako minister školstva. V rokoch 2006 – 2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010 – 2014 primátorom Bratislavy. Bol aj poslancom mestského a tiež krajského zastupiteľstva. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti.

SlovakiaTech Monika Uhlerová

Monika Uhlerová

KOZ SR

PhDr. Monika Uhlerová, PhD. (1979), absolvovala štúdium politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doktorandské štúdium v odbore teória politiky na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných a vedecko-výskumných pobytov zameraných
na problematiku histórie, vývoja, politiky a súčasných trendov, špecifík a výziev odborového hnutia, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania v Európe
a vo svete. Počas svojej praxe pôsobila v samospráve, venovala sa oblasti manažmentu kultúry a projektovému manažmentu, vzdelávaniu dospelých, medzinárodným vzťahom, marketingu, do roku 2018 pôsobila aj ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
kde svoju vedeckovýskumnú, prednáškovú a publikačnú činnosť orientovala
na oblasť sociálnej politiky, odborového hnutia a záujmových skupín. 
Od novembra 2016 zastáva funkciu viceprezidentky Konfederácie odborových zväzov SR a podpredsedníčky Hospodárskej a sociálnej rady SR.

SlovakiaTech Emil Fitoš

Emil Fitoš

ITAS

Po ukončení štúdia a riadení súkromného podnikania strávil väčšinu pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. Zaoberal sa predovšetkým projektovým riadením, marketingom a najmä predajom. V roku 2014 sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti Atos Slovakia, ako aj spoločnosti Atos Czech Republic. V roku 2017 bol zvolený za prezidenta IT asociácie Slovenska. Je zakladateľom webového portálu www.obcan.sk, ktorý umožnil prvé využitie pojmu „životné situácie“ na Slovensku. Prispel k vytvoreniu prvého archívu elektronických dokumentov, ktoré sa majú použiť na právne účely – Centrálny notársky register listín. Zohral dôležitú úlohu pri vytváraní jedinečnej implementácie systému SAP s názvom SOFIA pre devätnásť slovenských univerzít. System Mobile Parking, riešenie pre parkovanie cez mobilné telefóny, bolo založené pod jeho vedením. Bol sponzorom niekoľkých inovatívnych riešení dodaných jeho zákazníkom – rozpoznávanie tvárí pre procesy vo finančnom sektore, digitálne vzdelávanie pre všeobecné a odborné školy, vzdelávacie nástroje pre virtuálnu realitu pre výrobu atď.

SlovakiaTech Veronika Galeková

Veronika Galeková

SAPI

Riaditeľka a spoluzakladateľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu
a OZE (SAPI) od jej vzniku v roku 2010. Vyštudovala inžiniersku geológiu
a hydrogeológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (2004). Pracovala hlavne v oblasti PR a marketingu. Energetike sa začala venovať až so založením SAPI. V asociácii má na starosti hlavne komunikáciu, lobing, stratégiu, vzťahy
a financovanie. 

SlovakiaTech Peter Borák

Peter Borák

EY

Kľúčovými oblasťami pôsobenia Petra Boráka sú poradenské služby pre verejný sektor, poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, audit IT, procesné poradenstvo a riadenie rizík. Peter je partnerom v spoločnosti EY
a vedie oddelenie podnikového poradenstva transformácie rizík, kybernetickej bezpečnosti a technológie blokchain. Peter vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského. Je zakladateľom, bývalým dlhoročným prezidentom a členom rady ISACA Slovensko. Je viceprezidentom slovenskej obchodnej komory Sino. Zameriava sa na audit a riadenie informačnej bezpečnosti a informačných technológií, IT governance a riadenie súladu, projektové riadenie a riadenie kvality, riadenie rizík a kontrolných mechanizmov, ako aj na riadenie výkonnosti IT a biznis procesov. Peter je držiteľom medzinárodných certifikátov CISA, CISSP, CISM, CGEIT, CIPP\ E
a CRISC. V súčasnosti sa aktívne venuje skúmaniu potenciálnych aplikácií využívajúcich technológiu blockchain a ich informačnej bezpečnosti.


 

SlovakiaTech Branislav Ondruš

Branislav Ondruš

MPSVR SR

Ako novinár sa v roku 2001 stal prvým prezidentom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, ktorého poslaním je poskytovať platformu
na spoluprácu štátu, akademického sektora a podnikov pre rozvoj informačnej spoločnosti v SR. Participoval na legislatívnych zmenách liberalizujúcich poskytovanie a prístup k internetu v SR a v roku 2008 stál pri zrode konferencie iDeMe, zameranej na informatizáciu na úrovni miestnych samospráv. V júli 2010 sa stal poslancom NR SR a pôsobil ako podpredseda Výboru pre sociálne veci do apríla 2012, odkedy je štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O. i. zodpovedá za politiku zamestnanosti, čo zahŕňa aj riadenie Aliancie sektorových rád so zameraním najmä na zosúlaďovanie vzdelávania s potrebami pracovného trhu.

SlovakiaTech Róbert Turza

Róbert Turza

HOSPODÁRSKE NOVINY

Róbert Turza je redaktorom Hospodárskych novín v sekcii Firmy a Financie. Medzi témy, ktorým sa venuje, patria predovšetkým: ekonomika, priemysel, investície a inovatívne technológie. 

SlovakiaTech Miroslav Kiraľvarga

Miroslav Kiraľvarga

U. S. STEEL KE

Miroslav Kiraľvarga (1964) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach (1982 – 1987). Do roku 1995 pracoval na Katedre fyziky Technickej univerzity
v Košiciach, kde dva roky zastával funkciu zástupcu vedúceho katedry. V rokoch 1995 – 1997 pracoval postupne v spoločnosti Procesná automatizácia VSŽ, a.s., VSŽ Keramika, s.r.o., a VSŽ a.s., ako asistent generálneho riaditeľa a riaditeľ kancelárie viceprezidenta. V roku 1998 ho vymenovali do funkcie riaditeľa úseku riadenia v Doplnkovej dôchodkovej poisťovni STABILITA. V roku 2003 sa stal viceprezidentom pre ľudské zdroje spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Miroslav Kiraľvarga bol prezidentom Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, členom správnej rady spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s., a prezidentom hokejového klubu HC Košice. 
V roku 2011 nastúpil do pozície generálneho manažéra pre globálne riadenie materiálov a podporu obstarávania v centrále U. S. Steel v Pittsburghu, USA.
Od 1. októbra 2013 sa vrátil na Slovensko ako viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. V roku 2015 ho zvolili za prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov.

SlovakiaTech Robert Mistrík

Robert Mistrík

HIGHCHEM

Získal magisterský titul na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v roku 1991 a titul Ph.D. na univerzite vo Viedni v Rakúsku v roku 1994. V rokoch 1995
až 1997 zastával postdoktorandskú pozíciu v Národnom inštitúte pre štandardy
a technológie v Gaithersburgu v USA, v dátovom centre pre hmotnostnú spektrometriu, kde sa podieľal na vývoji NIST knižnice. Po návrate na Slovensko v roku 1998 založil spoločnosť HighChem, spol. s r. o., súkromnú spoločnosť zameranú na analytické technológie, biomedicínsky výskum a vývoj softvéru.
Je zakladajúcim vývojárom softvéru Mass Frontier, licencovaného vo viac ako
2 000 laboratóriách na celom svete vrátane spoločnosti Apple, Samsung, Nike, Coca-Cola, vo farmaceutických spoločnostiach, univerzitách, forenzných agentúrach a environmentálnych inštitúciách. Spoločne s vedúcimi odborníkmi
v oblasti metabolomiky je spoluautorom SPLASH, identifikátora pre hmotnostné spektrá, ktorý bol nedávno uverejnený v Nature Biotechnology,
v jednom z najuznávanejších vedeckých časopisov na svete. V roku 2009 získal Cenu hlavného roka, národnú cenu za výnimočné úspechy v oblasti vedy
a techniky. Robert Mistrík bol členom vedeckého riadiaceho výboru v konzorciu METAcancer zameraného na identifikáciu biomarkerov malých molekúl
v tkanive rakoviny prsníka. V roku 2012 bol zvolený a v roku 2014 opätovne zvolený do predstavenstva medzinárodnej spoločnosti pre metabolizmus.
V roku 2013 inicioval – a následne viedol – vývoj cloudovej knižnice, najväčšej svetovej databázy LCMS hmotnostných spektier používaných na identifikáciu prírodných produktov, ľudských endogénnych metabolitov, potravinových prísad, drog, dopingových látok, environmentálnych kontaminantov a ďalších dôležitých tried zlúčenín. V roku 2018 
udelil prezident Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia Slovenskej republiky Robertovi Mistríkovi Pribinov kríž I. triedy za jeho výnimočný životný prínos krajine.


 


 


 

SlovakiaTech Gabriel Galgóci

Gabriel Galgóci

AT&T

Absolvent Slovenskej technickej univerzity, kde študoval personálne riadenie, marketing, účtovníctvo, strategické plánovanie, manažment a financie. Ako súčasť svojho pokračujúceho vzdelávania od svojho vstupu do spoločnosti AT&T získal master certifikát z projektového manažmentu na Stevensovom technologickom inštitúte. Gabriel začal svoju kariéru v spoločnosti AT&T v roku 1999 ako projektový manažér zodpovedný za koordinovanie poskytovaných služieb pre lokálnych klientov na Slovensku. Počas svojej profesionálnej kariéry v spoločnosti AT&T zastával viacero pozícií v oblasti riadenia v rámci oddelenia Global Managed Services. Pred nástupom do spoločnosti AT&T pracoval
v spoločnosti IBM ako špecialista na informačné technológie a v DHL
na Slovensku. V súčasnosti riadi tímy nachádzajúce sa vo viacerých centrách
na Slovensku, v Argentíne, Českej republike, Belgicku, Spojenom kráľovstve,
vo Francúzsku, v Nemecku, Dánsku a Holandsku, ktoré podporujú poskytovanie služieb (projektovanie, inžinierstvo a riadenie projektov) pre veľkých komerčných klientov a nadnárodné spoločnosti v Európe, na Strednom východe
a v Afrike. Ako generálny riaditeľ spoločnosti vedie tímy s cieľom zabezpečiť jasnú a dôslednú implementáciu jednotných, strategických manažérskych postupov v rámci centra zdieľaných služieb so zameraním na zvyšovanie efektivity, automatizáciu a optimalizáciu nákladov s prepojením na globálne tímy „zdieľaných služieb“. Od roku 2014 je členom správnej rady Americkej obchodnej komory na Slovensku a predsedom Fóra centier zdieľaných služieb, ktoré združuje 32 spoločností a viac ako 31 000 zamestnancov.

SlovakiaTech Martin Hollý

Martin Hollý

SPP - DISTRIBÚCIA

Člen prezídia Slovenského plynárenského a naftového zväzu, vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na zahraničný obchod. Absolvoval aj štúdium na Universidad de Granada v Španielsku. Po skončení štúdia najskôr pôsobil niekoľko rokov ako senior audítor a poradca v spoločnosti Arthur Andersen. V roku 2003 nastúpil na pozíciu riaditeľa ekonomického úseku do spoločnosti NAFTA, a. s., pričom sa výrazne podieľal na reštrukturalizácii firmy. Od júla roku 2008 do septembra roku 2012 bol generálnym riaditeľom NAFTA, a. s., ako aj členom štatutárnych orgánov spoločnosti Pozagas, a. s. V októbri 2012 prešiel v rámci skupiny SPP do spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., v ktorej od 1. decembra 2012 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa.

SlovakiaTech Petr Naske

Petr Naske

DIGIKOALICE

Mgr. Petr Naske – tajomník Českej národnej koalície pre digitálne pracovné miesta (DigiKoalice), ktorú v ČR spravuje Národný ústav pre vzdelávanie ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy. Česká DigiKoalice má v súčasnosti 115 členov (vrátane 3 subjektov zo Slovenska) a venuje sa stálemu dialógu a spolupráci aktérov celoživotného učenia a vzdelávania. Petr Naske je tiež manažérom ESF projektu Podpora budovania kapacít pre rozvoj základných pre/gramotností v predškolskom a základnom vzdelávaní, ktorý sa venuje inováciám Metodického portálu RVP.CZ a rozvoju systému podpory matematickej, čitateľskej a digitálnej gramotnosti v praxi škôl. Pôsobí vo vedení českého profesijného spolku učiteľov informatiky a školských správcov sietí, Jednota školských informatikov.

SlovakiaTech Ján Galvánek

Ján Galvánek

ÚPPVII SR

Pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru programovania a metodiky. Na úrade pracuje od jeho vzniku 1. 6. 2016, na Sprostredkovateľskom orgáne od 1. 11. 2011. Predmetom činnosti odboru je pripravovať vyzvania pre národné projekty a výzvy pre dopytovo orientované projekty, ako aj riadiacu dokumentáciu pre žiadateľov a prijímateľov. Jednou z výziev je aj výzva „WiFi pre Teba“.